Afinode, s. r. o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Technická analýza reklamných, marketingových služieb a grafických prác“

Viac informácií o verejnom obstarávaní nájdete v prílohách nižšie.